Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 12

De diensten
Aanstaande zondag, 10 December gaat ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor. We lezen de lofzang van Zacharia.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, stichting Leergeld
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, PKN Pastoraat.

Binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger vormen met vele vrijwilligers het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. In crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek willen zij de schippers bijstaan. Zij reizen soms behoorlijke afstanden.

Volgende week zondag,17 December, gaat Jan van Egmond in de beide morgendiensten voor. We lezen uit, Romeinen 8 en Hebreeën 11.

Durf te hopen
Ik hoop het…Je bedoelt te zeggen, ik ben er niet zeker van of het gebeurd. Met oog op advent, wat hebben we te verwachten, is ‘hoop’ een belangrijke basis voor de toekomst. Maar welke ‘hoop’ bedoelen we dan…? Wat is de bron van Bijbelse ‘hoop’…?

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, ds. Samir
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, Alpha Nederland

ds. Samir geeft met zijn kleine gemeente in Damascus praktisch gestalte aan ons geloof en de hoop in Christus Jezus, aan iedereen die in nood is. Laten wij hen bemoedigen met geld en gebed voor hun mooie maar ook moeilijke vluchtelingenwerk.

Meeleven met elkaar
dhr Troost is weer thuis bij zijn vrouw. Ze zijn blij dat ze weer samen thuis zijn ook al heeft mevrouw Troost nog tijd nodig voor herstel. Ze zijn dankbaar voor de goede afloop en voor de belangstelling.
Mw. Ellen van der Horst is dankbaar voor een goed bericht. De tumor is niet gegroeid en de arts verwacht dat hij stabiel blijft. Echter moet ze verder onderzoek ondergaan en wacht waarschijnlijk een oogoperatie op haar. Dus reden voor dankbaarheid en een blijvend gebed.
Dhr John Neecke is redelijk stabiel. Soms gaat het wat beter, soms minder. Extra lastig is dat bij Thea is geconstateerd dat haar heup niet goed meer functioneert.
Dhr Savert blijft tobben met zijn gezondheid.

In memoriam Johannes van der Bie
Op 12 november is overleden dhr Johannes van der Bie, in de leeftijd van 82 jaar. De laatste tijd woonde hij niet meer thuis, bij zijn vrouw Fietje. Hij had net een definitieve plek gevonden in de Breede Vliet, maar toen stopten zijn longen ermee. In alle rust is hij naar zijn Schepper teruggekeerd. Hij was de vader van Petro. Bijna dagelijks zocht hij hem op en deed allerlei klusjes. Door zijn huwelijk met Fietje werd hij ook vader van Daya, die door hem als kind werd opgenomen in het gezin. Op het eerste gezicht was Jo wat stil, maar als je hem kende, dan kwam hij goed los.
Donderdag 16 november hebben we afscheid van hem genomen. Vooraf lazen we uit Jesaja: God kent onze naam en wij zijn van hem. Een troostvolle boodschap is dat. Je naam staat in de bijbel voor onze hele persoon. God kent ons door en door vanaf het begin. Mensen die trouwen kennen elkaar. En hoe langer je getrouwd bent, hoe dieper je elkaar leert kennen. Toch blijven er raadsels en vragen. Voor God niet. Hij peilt ons hart. God kent ons niet alleen. Wij mogen ook bij hem horen. Dat is het wonder van Christus’ leven en sterven. Wij horen voor altijd bij God.
Zegene en trooste God Fietje en de rest van de familie. (Eikenlaan 37 Q, 3203 BG)
Pieter Both

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug :
40 jaar op 8 december 2017: Dhr. en Mevr. M. Bijl - J.J.M. Molenaar

Van de kerkelijk werker

Start Alpha cursus in Spijkenisse.
Is er meer? Wie is Jezus? Hoe kan je bidden? Ruim 22 miljoen mensen worstelden met deze vragen. Het is dan ook een greep uit de thema’s van de bekende Alpha-cursus die in de komende weken gegeven wordt in Spijkenisse.
Op de Alpha-cursus maak je kennis met het christelijk geloof. Na een korte inleiding wordt er in kleine groepen nagepraat over diverse relevante onderwerpen.
De cursus telt, naast de introductieavond, 12 donderdagavonden en een Alpha-zaterdag. Iedere cursusavond begint om 18:30 uur met een maaltijd. Behalve een vrijwillige bijdrage voor het eten, is de cursus gratis.

De vrijblijvende introductieavond is op 11 januari in de Michaëlkerk, Anjerplein 1
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.debrugspijkenisse.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als Alpha-team hebben we ervaren dat de deelnemers zowel bestaan uit belangstellenden van buiten de kerk als uit mensen die al jaren naar de kerk gaan. Voor de één is het een nieuwe wereld die opengaat, voor de ander blijkt het heel heilzaam te zijn om nog eens 'terug te gaan naar het begin' en een aantal avonden in gesprek te zijn over het hart van het christelijk geloof. En als je iemand wilt introduceren voor de Alpha-cursus, kom dan gerust met diegene mee. Dat geeft MEER verbondenheid en kan drempelverlagend zijn.

Van de dominee

Rondom Kerst
Het is goed als u vast weet hoe het rond de kerst gaat met de kerkdiensten. Kerstavond valt op een zondag. Daarom zal er op 24 december een gezamenlijke morgendienst zijn in de Michaelkerk om 10.00 uur. Rob van Mourik leidt deze dienst. ’s Avonds zijn de gebruikelijke kerstnachtdiensten om 18.30; 20.30 en 22.30. De eerste is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op Kerstmorgen zijn er diensten op de gebruikelijke zondagstijden. Deze vijf kerstdiensten worden geleid door Pieter Both. 31 december valt ook op een zondag. Op deze dag is er een gezamenlijke morgendienst van de vier wijkgemeenten. Deze dienst is in de Ontmoetingskerk om 10.00 uur. Voorgangers zijn Gera vd Linden en Pieter Both. Er is dit jaar geen oudjaarsavonddienst.

Kerstnacht
Op 24 december zijn de kerstnachtdiensten weer. Om 18.30 is een speciale dienst voor kinderen van de basisschool. Daarna om 20.30 en 22.30 zijn de diensten voor iedereen. Het thema is in alle diensten: Ik heb (g)een ID. Wat betekent Jezus voor onze identiteit? Christus is het idee van God. Deze diensten zijn bij uitstek geschikt om iemand mee te nemen die interesse heeft in geloven. De insteek is als alle jaren: we zingen traditionele liederen en ook nieuwere liederen. Ds Pieter Both leidt de diensten.

Marriagecourse
In oktober zou de huwelijkscursus van start gaan. Die start is uitgesteld. De data zijn: 19 januari, 16 februari, 9 maart en 13 april. We zijn nu met 12 echtparen. Er kan nog meer bij. Aanmelden bij mij.

Prekenserie
3 december is de laatste preek over Rechters geweest. De komende weken wil ik me verdiepen in een aantal bijzondere namen die Jezus Christus krijgt. Wat zeggen die over Christus? Welk effect heeft dat in ons dagelijkse leven?

Avond over Rechters/Richteren
Na aanleiding van de bijbelstudie avonden over Filippenzen vroeg iemand of het niet leuk zou zijn als er ook nog een studie avond kon komen over het bijbelboek Rechters. Op 13 december praten we samen door over dit prachtige bijbelboek. We starten om 20.00 uur in de Michaelkerk.

Leerdiensten
In januari gaan de leerdiensten weer verder. 14 januari spreekt Pieter Both; 11 februari spreekt Hans Burger. Hij schreef onlangs een prachtig boek over wat het betekent om een met Christus te zijn. En op 11 maart spreekt Rob van Mourik. Dat zal gaan over de lessen van de kliederkerk voor het geheel van de gemeente.
Pieter Both

Kerstwandeling
15 december is de kerstwandeling. Daar weet u ondertussen alles al van. In het algemene deel van het kerkblad staat er nog meer over. Vergeet vooral niet u van te voren aan te melden en mensen mee te nemen.

Wijkkerkenraad
Op de laatste vergadering van de wijkkerkenraad, dd 28 nov, zijn de volgende bijzondere punten aan de orde geweest :
Het orgel van de Michael Kerk. Hiervoor waren de organisten aanwezigen als deskundigen en de kerkrentmeesters voor de financiën. Er is een voorstel geformuleerd dat nu richting gemeente komt.
Gezamenlijke diensten in de zomer. Dit naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente. Hierover worden de meningen gepeild op de eerstvolgende gemeenteavond.
Het pionierspad voor de kliederkerk. De officiële start van de pioniersplek zal 1 jan 2018 zijn. Daarvoor is een beleidsdocument geformuleerd dat vertrekt vanuit de ervaring met kliederkerk en met messy meeting.
Al deze punten zullen op de gemeenteavond van 11 dec aan bod komen.

Gemeenteavond
Op 11 december zal er een gemeenteavond worden gehouden. De kerkenraad wil de gemeenteleden bijpraten over een aantal zaken.1. Kerkdiensten zomervakantie: de kerkenraad wil van gedachten wisselen over de mogelijkheid om in de zomervakantie een van de gebouwen te sluiten en slechts een dienst te houden.
2. Financien. De kerkenraad wil informeren over de financien van de kerk.
3. Orgel Michaelkerk. De kerkenraad wil informeren over de plannen rondom het orgel in de Michaelkerk.
4. Opdragen/doop kinderen van ouders gelijk geslacht. De kerkenraad is van mening dat een kind van ouders met gelijk geslacht ook opgedragen of gedoopt kan worden. De kerkenraad wil haar standpunt toelichten en er is gelegenheid te reageren.
5. Kennismaking Annabell: onze nieuwe kerkelijk werkster vertelt nog wat meer over zichzelf
6. Pioniersplek Kliederkerk. We streven ernaar dat de kliederkerk binnenkort een pioniersplek wordt. De kerkenraad vertelt graag waarom en hoe.
Aanvang 20.00 uur. Vooraf is er koffie.

Giften
Ontvangen via Anneke Cats € 10,- van mevr. den H. t.b.v. de Wijkkas De Brug. Ontvangen van de fam. V. € 300 voor de wijkkas.

Dankbetuigingen /Oproep
Iedereen willen wij bedanken voor de mooie bloemen, kaarten en zegenwensen, telefoontjes en warme woorden bij ons 50 jarig huwelijksjubileum.
Henk en Nel van Zanten.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kregen we het volgende aardige kaartje van de familie Vink:
Bas en Ali Vink kwamen vele jaren naar de Dorpskerk en genoten van de gemeente in goede en minder goede tijden, in vruegde en verdriet. Vooral Jan van Egmond was hun steun en toeverlaat. Jan heeft voor onze vader en opa na zijn overlijden in april, een prachtige dankdienst verzorgd. Dat is voor ons een prachtige herinnering geworden. Wij zijn daar erg dankbaar voor. Met een hartelijke gtroet, kinderen en kleinkinderen van Bas en Ali Vink.

Afronding Kerkbalans 2017
Het afgelopen jaar hebben we ons mogen verheugen in vele toezeggingen in het kader van Kerkbalans 2017.
Maar.....nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Mocht u vergeten zijn uw toezegging na te komen of betaalt u in december, wilt u dat dan s.v.p. nog voor het einde van dit jaar doen?
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Voorbereiding Kerkbalans 2018
De wijkraad van kerkrentmeesters is druk bezig met de voorbereidingen van de actie Kerkbalans 2018. Binnenkort wordt de begroting vastgesteld en ons doel is weer om de activiteiten van onze gemeente de Brug zo veel mogelijk met een sluitende begroting te financieren. De actie Kerkbalans (periodieke gift) blijft hierbij verreweg de belangrijkste bron. Van belang hierbij is dat een periodieke gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals gemeente de Brug, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor uitgebreide informatie hierover wordt verwezen naar hetgeen hierover op de site van de Protestantse Gemeente Spijkenisse www.pkn-spijkenisse.nl is vermeld, onder de rubriek “schenkingsovereenkomsten”

Belasting aftrek Kerkbalans 2017
In verband met maximale aftrek belastingaangifte 2017 willen wij u eraan herinneren dat alle betalingen van uw toezegging vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans) in 2017 moeten zijn voldaan. In dit verband willen wij erop wijzen dat een aantal gemeenteleden of verzuimd hebben om de bank opdracht te geven voor periodieke overschrijving of een achterstand in betaling hebben. Wilt u uw toezegging Aktie Kerkbalans 2017 controleren en indien het bovenstaande op u van toepassing is, dit alsnog uitvoeren. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Kerkrentmeesters

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0181 620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181 631912

Vrij om te zijn
Een cursus van 6 avonden start januari 2018 met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te gaan ervaren. Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of zijn juist meer gericht op de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waarin we zijn opgegroeid en hoe dat ons beïnvloed heeft.
De cursus is door Mary Pytches voor New Wine Engeland ontwikkeld. Met medewerking van Agnes Huizinga, coach en contextueel therapeut, is er een Nederlandse versie van deze cursus beschikbaar op DVD. Daar zullen we gebruik van maken.
De avonden zijn afwisselend: luisteren naar een inleiding op DVD, zelf bezig zijn (bijv. een invuloefening in het werkboekje), met elkaar in een kleine groep (met groepsleiding) van gedachten wisselen. Regelmatig zal er ook ruimte zijn voor gebed.
Het ‘huiswerk’ na elke cursusavond is bedoeld om een en ander praktisch te maken in eigen leven. 

Data: woensdagavonden; 10 en 24 Jan. 7 en 21 Febr. 7 en 21 maart 2018
Tijd: 19.45 – 22.00 uur, vanaf 19.30 uur is er koffie/thee
Locatie: Michaëlkerk
Leiding: Pastoraalwerker in samenwerking met enkele leden
van het team gebedspastoraat
Kosten: 10 euro (incl. koffie/thee en materiaal)
Max. 15 deelnemers
Het is aan te raden om de cursus in zijn geheel te volgen, dus elke avond aanwezig te zijn.
Meer informatie en opgaven
Marjo de Ligt, tel.010-4743165, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag voor 5 Januari

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur.
U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 22-12 -2017, kan uiterlijk woensdag 13-12-2017 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Annabel de Jong
Gerry de Boer
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2017 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.