Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 16

De diensten

Zondag 24 februari 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. Prosman voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- 1e rondgang: Diaconie
- 2e rondgang: Beheer en onderhoud.
- Uitgang: PKN Missionair Werk

Zondag 3 maart 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. Jelle de Cock voor.

De collecten zijn bestemd voor:
1e rondgang: is bestemd voor Zending De Brug. Op dit moment zijn er twee doelen waarvoor wordt gecol-lecteerd. 1e doel zijn Arend en Jolinda, werkzaam in Myanmar. 2e doel is Yong life, Peter-Jan de Boer en Rob van Mourik, werkzaam in Europa en Nederland.
2e rondgang: is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
Uitgang: is bestemd voor KIA 40 dagentijd. In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun deten-tie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar

Van de pastoraalmedewerker

Dhr. Arnout Mattheus Vleugel overleden.
Ons bereikte het bericht dat op de leeftijd van 86 jaar op 12 januari 2019 is overleden de heer Arnout Mat-theus Vleugel. Laatst wonend op het Duindoornpad te Spijkenisse. Bovenaan de kaart staat dat hij nu mag rusten in Gods eeuwig huis. De heer Vleugel was voornamelijk bekend in de Dorpskerk en enkele jaren ac-tief in de telcommissie. Als hobby spaarde hij prentbriefkaarten van Zeeuwse dorpen en deed stamboom-onderzoek. Ondanks zijn afnemende gezondheid klaagde hij nooit. In mei vorig jaar werd hij opgenomen in het Westpolderhuis te Berkel en Rodenrijs vanwege de ziekte van Alzheimer en omdat hij niet meer alleen kon wonen. Ondanks dat hij al in 1966 in Spijkenisse kwam wonen bleef hij erg betrokken bij Zeeland en met name Wemeldinge, waar hij geboren was. Daar is hij ook begraven. We wensen de familie Gods zegen en troost toe bij dit gemis.

Memoriam Janna Komejan – Klompenhouwer
Op 21 januari heeft Jan na 65 jaar huwelijk afscheid moeten nemen van zijn Jannie. Jannie werd geboren op 1 augustus 1933 in Rotterdam Zuid. Ze heeft de oorlogsjaren bewust mee gemaakt en moest lang van tu-berculose herstellen die ze in de hongerwinter heeft gekregen. Niet lang na haar herstel in 1952 ontmoette ze Jan. De eerste ontmoeting resulteerde uiteindelijk in een huwelijk in 1954, waarvan Jan de eerste twee en half jaar voortdurend op zee was! Niet een ideale start voor het jonge huwelijk. Nadat Jan zijn diensttijd erop had, verhuisden ze naar Spijkenisse. Tot groot verdriet van beiden konden ze geen kinderen krijgen. Dat com-penseerde ze door haar liefde aan vele kinderen te geven die het nodig hadden. Van schipperskinderen die bij Komejan mochten wonen tot buurmeisjes die altijd welkom waren. Daarom is ook op de kaart voor de woorden gekozen: gekenmerkt door haar hartelijkheid, bezorgdheid en liefde. Want hier kenden mensen haar van. Of het nu in het kerkkoor was of (vrijwilligers-)werk, ze was gekend voor haar bezorgdheid voor mensen om haar heen. “Strijdlustig” is ook een woord dat te binnenschiet als je aan Jannie denkt. Dat werd in het bijzonder in de laatste jaren duidelijk. Gehinderd door een steeds verdere beperking van haar gehoor, haar gezichtsvermogen en daarna ook van haar mobiliteit moest ze verder. En in die levensfase heeft ze getoond inderdaad strijdlustig te zijn, maar ze bleef ook hartelijk, bezorgd en liefdevol. Nu moet Jan Komejan alleen verder. We zien Jannie naar hem zwaaien, net als bij hun eerste ontmoeting bij de Maas. We bidden Jan en alle bonus-kinderen die haar zullen missen Gods troost en nabijheid toe.

Mevrouw Grietje Muis-Ziel overleden
Op zondag 10 februari 2019 moesten we afscheid nemen van mevrouw Grietje Muis - Ziel. Ze stond midden in het leven, had bijna dagelijks afspraken en werd onverwachts getroffen door een herseninfarct. Na enkele dagen in het Ikazia ziekenhuis mocht ze op zondag het beloofde land binnengaan. Ze was vol vertrouwen in de toekomst en twijfelde nooit aan haar geloof. De ontmoetingen waren oprecht, recht door zee en liefde-vol. De afscheidsdienst werd gehouden in de Michaëlkerk, waar zij en haar man vele jaren naar oe ging.

De zieken

  • Mw. A. Horsman is afgelopen maandag (11 februari) geopereerd aan haar blaas, in het Spijkenisse Medisch Centrum. Als er geen complicaties optreden mag ze deze week weer naar huis. Wilt u voor haar bidden? Een kaartje wordt ook zeer op prijs gesteld.
  • Peter-Jan den Boer is onverwacht een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bacteriële infectie aan zijn been. Inmiddels is hij thuis aan het herstellen. 
  • Linde Drop is onlangs geopereerd aan haar rug. De operatie is goed verlopen en nu is ze thuis om verder te helen en aan te sterken. Een kaartje is altijd leuk, net zoals chocolade waar ze heel erg veel van houdt.

Biddag woensdag 13 maart 2019
Ora et labora – bid en werk
Waarom zou ik nou midden in de week ’s avonds naar een kerkdienst gaan? Wat is die biddag? Waarom houden we elk jaar hiervoor een extra dienst? Bidden we niet iedere zondag? En thuis? En in de kring? En bij elke gelegenheid waar wij als gemeenschap van gelovigen bij elkaar komen?
Biddag heeft hele oude wortels. In de middeleeuwen waren aparte bededagen in tijden van oorlog, hongers-nood en rampen. Na de reformatie werd deze traditie meegenomen en in de Dordtse Kerkorde staat dan ook dat er in tijden van oorlog, epidemieën, vervolging van de kerk en andere algemene rampen een speciale biddag uitgeschreven moest worden. Door de tijd heen heeft deze dag een vaste plek gekregen in het ker-kelijk jaar, op de tweede woensdag in maart. Oorspronkelijk heet hij dan ook “biddag voor gewas en arbeid (en visserij)”. Dan bidden we voor de dingen die belangrijk zijn in en voor het leven.
Omdat we steeds minder onze eigen aardappelen aanplanten en de meesten van ons niet meer langs de akkers lopen om de toestand van het graan te controleren, verschuift de aandacht bij deze biddag nu ook van “gewas” naar “arbeid”. Of beter gezegd, naar de dingen die belangrijk zijn in en voor ons leven.
In deze dienst willen we dan ook aandacht geven aan het gebed. Kom je ook, midden in de week? Naar een dienst om te bidden. Bidden voor wat belangrijk is in en voor jouw leven.
Woensdag 13 maart, 19:30 uur, Michaelkerk

Kopje koffie?
Lekker, een kopje koffie na de zondagdienst! Even bijpraten met vrienden die je de hele week niet hebt gezien. Even nog met die iets overleggen en de ander vragen hoe het nou gegaan is. En voor je het weet is het alweer tijd om naar huis te gaan. Mooi als je je hierin herkend. Er zijn ook mensen die zich meer hiérin herkennen: Goede dienst geweest, ik zou er wel met iemand over door willen praten, of iemand leren kennen. Dus sta ik hier met mijn kopje koffie, ik kijk naar alle mensen die druk met elkaar in gesprek zijn, ik durf niet zo goed op iemand af te stappen, want dan stoor je toch in het gesprek?
Soms zijn we ons er gewoon niet van bewust dat er ook bezoekers in de gemeente zijn, die alleen staan tijdens het koffiedrinken. Ik wil jullie uitdagen om de komende weken eens extra om je heen te kijken. Probeer met één iemand te spreken, waar je nog nooit mee hebt gesproken. Wie weet ontmoet je zo maar een nieuwe vriend!

Ten slotte over mijzelf
Het is weer tijd voor een update van mij. Het is inmiddels 8 maanden geleden dat mijn (stilstaande) auto van achteren werd geraakt door een vrachtwagen. In het begin had niemand kunnen weten, of inschatten, hoe langdurig mijn herstel van dit ongeluk zou worden. Ik voel me al veel beter en kan ook alweer meer doen, maar ben er helaas nog lang niet. Inmiddels moet ik, op aanwijzing van de arts, dagelijks veel pijnstillers nemen om de pijn voor te zijn. Deze periode betekent voor mij ook steeds weer opnieuw oriënteren wat mo-gelijk is. Ik moet nog steeds minimaal twee keer per dag voor ca 1 uur platliggen, en dan het liefst ook met niets bezig zijn. Ik moet toegeven dat ik dat niet altijd even makkelijk vind. Ik ben dankbaar dat ik weer meer met en in de gemeente kan doen. Ik ben dankbaar voor het begrip dat ik krijg van jullie, als ik dingen die ik graag zou willen doen nu nog even niet kan doen. Ik ben dankbaar voor de leden van het pastorale team die 'zorgen voor elkaar' in de praktijk brengen, binnen en buiten onze kerk. En ik prijs God, die bij mij is, ook al is het dal soms donker.
Annabell Magdeburg - de Jong

Van de kerkelijkwerker

Cluster wijziging
Een enkele goede lezer zal het al opgevallen zijn dat we afscheid nemen van een cluster coördinator van het jeugdwerk en tegelijk een cluster coördinator voor het kinderwerk bevestigen. Het cluster jeugdwerk zoals het was wordt opgedeeld in twee clusters: kinderwerk en jeugdwerk. Gerdien leidt het cluster kinderwerk en Rob van Mourik wordt coördinator van het cluster jeugdwerk. In de praktijk houdt dit in dat de activiteiten tot en met groep 8 onder het kinderwerk vallen, de leeftijd daarboven bij het jeugdwerk.

Doop en avondmaal binnen pioniersplekken
Van oudsher is het dopen en het bedienen van het avondmaal voorbehouden aan predikanten. De laatste jaren is er in de kerkorde een uitzonderingspositie opgenomen voor pioniersplekken. Dit omdat veel pio-niersplekken geen predikant hebben die deze sacramenten kan bedienen. Een pionier kan in zo'n geval een sacamentsbevoegdheid aanvragen via een procedure die onder andere langs het breed moderamen van de classis en de commissie van geschiktheid leidt. De kerkenraad van de Brug heeft besloten dat deze proce-dure wordt opgestart voor Rob van Mourik die als pionier betrokken is binnen onze pioniersplek, de Klieder-kerk. Inmiddels is de verplichte cursus met goed gevolg afgerond en zal de rest van de procedure in gang worden gezet. Als alles goed verloopt dan zal Rob een sacramentsbevoegdheid krijgen. Dit houdt in dat hij dan binnen de Kliederkerk mag dopen en het avondmaal mag bedienen. Het is niet zo dat Rob dan hetzelf-de mag doen binnen de reguliere erediensten.

Doop, opdragen en belijdenis
Het is goed gebruik dat we diensten organiseren waarin we de mogelijkheid bieden aan mensen om kinderen te laten dopen of op te dragen. Nu we in een vacante periode zitten is dit ook gewoon mogelijk. Graag ver-nemen we of er ouders zijn die hiervan gebruik willen maken. Daarnaast bieden we ook weer aan dat mensen belijdenis kunnen doen. Op dit moment willen we inventariseren hoeveel mensen hiervan gebruik zouden willen maken.
Doop en belijdenis zijn handelingen die moeten worden uitgevoerd door een (gast)predikant. Voor meer informatie en aanmeldingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rob van Mourik

De Scriba

Verslag van de kernkerkenraad van 5 februari
- Wij kijken met dankbaarheid terug op de toerusting voor ambtsdragers door Jelle de Kok op zaterdag 2 februari. Dat was een fijne, stimulerende ochtend.
- Johan van Vuurde zal tijdelijk vanuit de kerkenraad het aanspreekpunt zijn voor het cluster eredienst. (Dit wordt normaal gesproken ingevuld door de predikant).
- De andere wijken van PGS (Protestantse Gemeente Spijkenisse) zijn bezig samen te gaan. Dat betekent dat plaatselijke regelingen en organisatie aangepast moeten worden. We gaan ons daarop voorbereiden.
- De Nieuwsbrief heeft de aandacht omdat er vragen zijn over processen rond en de invulling van de Nieuwsbrief.
- Carin van Vuurde zou graag iets voor vluchtelingen in de gemeente in het Arabisch doen. De kernkerken-raad is akkoord dat zij dat verder uitwerkt.
Gerry de Boer

Diaconie

40 dagen doel: Stop kinderarbeid in India!
In 2018 hebben we als Brug Gemeente laten zien dat we een warm hart hebben voor kinderen in Nederland die in moeilijke omstandigheden leven met ons project voor de kinderen die in Jeugddorp De Glind wonen. Zondag 10 mrt. start de 40 dagen tijd met ons KIA 40 dagen project. Meer informatie hierover kunt u achterin in het algemene gedeelte van het kerkblad vinden.
Ferdie Giesen

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug

Op 23 februari is het echtpaar K. de Graaf - S.M. Jongejan 40 jaar getrouwd
Op 28 februari is het echtpaar C.H. Kortland – J.A. van Vliet 50 jaar getrouwd
Op 1 maart is het echtpaar C. van Dam - E. Knotter 40 jaar getrouwd
Op 3 maart is het echtpaar P.G. de Jong - H.J. Krouwel 55 jaar getrouwd

Informatie: www.pdcdeherberg.nl
De Herberg wil een plaats zijn voor gemeenteleden, die (pastorale) hulp nodig hebben en rust zoeken. Bin-nen het grote team van vrijwilligers zijn momenteel enkele open plaatsen. Graag willen we in contact komen met geïnteresseerde gemeenteleden, die ons willen komen helpen bij dit mooie diaconale werk. Daarnaast organiseren we in een voorjaarsconcert in de bosrijke omgeving nabij Arn-hem (van 10.30 uur tot 16:00 uur), om de bekendheid met het werk van PDC de Herberg te vergroten.

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de we-reld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zon-dagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Mi-chaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Giften
Ontvangen door Suus de Baan, 50 euro van mevr. K. ten behoeve van de Wijkkas De Brug.
Ontvangen door Anneke Cats, 20 euro van mevr. van S. ten behoeve van de Wijkkas De Brug.

Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bu-reau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 8 maart 2019, kan uiterlijk donderdag 28 februari 2019 (tot 12.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell Magdeburg - de Jong
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.