Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 20

De diensten
Aanstaande zondag,15 April gaat ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor. We lezen uit 1 Korintiërs 1. Het is een doop en opdraagdienst in de Michaelkerk en we verwelkomen nieuwe leden.

De collecten zijn bestemd voor :
- De eerste rondgang, de Diaconie.
- De tweede rondgang, Beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, het Algemeen Kerkenwerk.

Volgende week zondag, 22 April, gaat ds. Pieter Both in de beide morgendiensten voor. We lezen uit 1 Korintiërs 2. In deze dienst is er bijzondere ruimte voor gebed in het geval van ziekte.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, het Plaatselijk Ouderenwerk.
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, P.K.N. Eredienst en Kerkmuziek.

Avonddienst, Destination
Locatie: Michaelkerk.
Aanvang: 19:30uur

Zondag 29 April gaat ds. P.C. Koster in de beide morgendiensten voor.

De collecten zijn bestemd voor:
- De eerste rondgang, Oiko credit.
- De tweede rondgang, beheer en onderhoud
- De uitgangscollecte, de Diaconie.

Dit jaar bestaat Oikocredit veertig jaar. In 1975 vond namelijk in Nederland de oprichting plaats van een internationale, aan kerken gelieerde bank EDCS die in 1999 de naam Oikocredit kreeg. Koningin Maxima is hier o.a. een sterk voorpleiter van. Het woord Oikocredit is een samentrekking van het Griekse woord oikos = huis, de plaats waar mensen samenleven, en credit (krediet) van het Latijnse credere = geloven, toevertrouwen.

Paaskaars
Met Pasen werden er weer mooie nieuwe Paaskaarsen in onze beide kerken aangestoken. De oude Paaskaarsen zijn vanuit onze wijkgemeente gegeven aan mensen die we een extra bemoediging willen geven. Dit jaar vanuit de Dorpskerk naar de heer Aad Velthoven en vanuit de Michaelkerk naar mevrouw Marga van Egmond.

Meeleven met elkaar

  • Heleen Vink heeft heel veel pijn. Gelukkig kan zij eerder geopereerd worden. Dit zal 4 april in Nijmegen gebeuren. We hopen dat dat voor haar het gewenste resultaat zal geven.
  • Dhr. A in 't Veld was weer opgenomen in het ziekenhuis. De pijn in zijn knie bleek een ontsteking te zijn. Inmiddels is hij weer thuis. We wensen hem spoedig herstel en Gods nabijheid.
  • Ria van Vuuren heeft een maagverkleiningsoperatie ondergaan. Een goede operatie en herstel toegewenst.
  • Mevr. W. Snoey-de Graaf merkt steeds meer dat ouder worden ook betekent dat het leven minder makkelijk gaat. Een kaartje zal haar goed doen. 

Geboren
Een bijzonder groot wonder... Joshua van der Neut is geboren op 14 maart 2018. Hartelijk gefeliciteerd Annemieke en grote broer Tim!

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug :
25 jaar op 29 april 2018: Dhr. en Mevr. J.D. de Reus – S. Maaskant

In memoriam Corry Eberwijn
Op 9 maart is overleden Cornelia Pietertje (Corry) Eberwijn Ardon in de zeer gezegende leeftijd van 100 jaar. Ze wilde zo graag naar God toe, de laatste weken. Ze was moe en verlangde ernaar om God te ontmoeten. Toen er met haar gebeden werd zei ze: daar moeten we alles van verwachten. En zo is ze heengegaan.
Tot een half jaar geleden zat ze elke zondag in de Michaelkerk. Onverstoorbaar en positief ingesteld. Genietend van alles wat er nog voor haar was aan mensen om haar heen. En dat ze die 100 jaar bereikte, was een feest voor haar. We zongen met haar haar lievelingslied: Er is een God die hoort. Toen de laatste tijd haar kringetje kleiner werd, leunde ze steeds meer op Hans de Boer die als een zoon voor haar zorgde.
Op de kaart staat uit psalm 32: Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet, Ik geef u raad: mijn oog is op u. Dit was haar trouwtekst. Duidelijk zoals altijd gaf ze deze opdracht mee voor haar begrafenis: Zeg maar dat ik een zeer gezegend leven heb gehad: God was erbij en door hem heb ik het goed gehad. Al die 100 jaren.
Troostte God haar zoon, kleindochter en achterkleindochter en ieder die met haar verbonden was.
Pieter Both

In memoriam Toos Verzijl
Op 12 maart is overleden mevr Teuntje Verzijl, in de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde al ruim 10 jaar in Hart van Groenewoud en de Marckenburg. De laatste tijd ging ze hard achteruit. Ze kwam altijd in de Dorpskerk, tot dat niet meer ging. Ze kreeg een zoon, Johan. Die heeft jarenlang, samen met zijn vrouw Ada, voor haar gezorgd. Het leven was lang niet altijd makkelijk voor Toos Verzijl. De armoe van haar jeugd en de gevolgen van de oorlog trokken een spoor door haar leven. Meerdere keren moest ze een kind direct na de geboorte loslaten.
De bijbel zegt het mooi in psalm 61 die we lazen bij haar begrafenis. Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels. Dat is een beeld van de dood. Als je sterft, dan ga je wonen bij God. In haar liedboek van de kerken zat een briefje met daarop allerlei liederen die zij mooi vond. Gezang 440 stond daar op. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat geloofde zij: ik mag bij God horen, omdat Jezus gestorven is uit de dood en opgestaan. Zo had zij de zekerheid voor haar leven gevonden.
Mevrouw Verzijl was graag thuis. Nu ze overleden is, is ze definitief thuisgekomen. Zegene God haar zoon en verdere familie.
Pieter Both

In memoriam Alphons van Hout
Op 19 maart is plotseling overleden Alphonsius Wilhelmus Hendricus van Hout. Hij is naar bed gegaan en toen heeft zijn hart het begeven. Hij was maar 57 jaar. Een hele klap voor zijn vrouw Dineke en zijn dochters Mirjam en Nicole en zijn schoonzoon Iddo. Hij had net zo'n zin om als trotse opa wekelijks op zijn kleinzoon Nathan te passen. Midden in het leven en dan teruggekeerd naar de Schepper van hemel en aarde.
Wij zijn mensen en hebben allerlei vragen. Waarom moet dat op zo’n manier. Als er dan een God is, waarom grijpt hij dan niet in? Of had toch in ieder geval een teken, een signaal gegeven. Nu is het zo koud, zo hard. Wie heeft er zulke overwegingen niet?
Spreuken 27 raadt ons aan Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.
Wij zijn kwetsbare mensen die Gods liefde en trouw nodig hebben. Laten we vertrouwen op Jezus Christus die voor ons de dood heeft overwonnen.
Als er een dag is dat je je realiseert dat wij kwetsbare mensen zijn, dan is het bij zo’n onverwacht sterven. De bijbel zegt dat wij mensen als een bloem zijn: even bloeien we en dan verwelken we. Maar God niet. De eeuwige schepper van hemel en aarde laat ons niet los. Zijn eeuwige trouw is onder ons leven.
Pieter Both

Van de pastoraal werker
Save the date
Op drie zondagen in de herfst wordt in de Dorpskerk weer een stiltedienst gehouden. Een korte dienst waarbij we zingen en bidden, uit de bijbel lezen en dit gedeelte in stilte overdenken, zodat we in die stilte iets van Gods aanwezigheid mogen ervaren. Ook is er gelegenheid om een kaars aan te steken. Iedereen is van harte welkom!
Zet de data alvast in uw agenda:
Zondag 16 september, zondag 21 oktober, zondag 18 november

van #metoo naar "time's up"
Voor de één een thema dat veel te veel aandacht krijgt en waar ze vermoeid van opkijken, voor de ander een thema dat nooit genoeg aandacht kan krijgen. We spreken hier over ongewenste seksuele intimiteit, grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen of mannen. Iets waar we het ook in de kerk over moeten hebben. Helaas horen we nog steeds veel te vaak misbruikverhalen van mannen en vrouwen, van jongens en meisjes. Vaak zijn daders niet de vreemden waar we zorgen om maken en onze kinderen voor waarschuwen, maar zijn de daders mensen die dicht bij het slachtoffer staan. Vertrouwenspersonen in een machtspositie. Mensen die veel invloed hebben op de vrouwen en mannen die ze misbruiken.
Dit is geen "vrouwenthema", ook al zijn meestal vrouwen de slachtoffers. We mogen zeker de mannen niet vergeten, die zich in het publieke verhaal vaak niet gezien voelen. Het is ook niet een "vrouwenthema" dat alleen door vrouwen besproken moet worden. Ik wil juist de mannen in de gemeenten uitdagen om het gesprek aan te gaan - met elkaar en met vrouwen. Mannen, jullie zullen verbaasd zijn wat je hoort, als je een keer de tijd neemt om echt te luisteren. Want we gaan ervan uit dat minimaal 1 op 3 vrouwen in haar leven met ongewenste intimiteit te maken heeft gehad.
Onder #metoo werd het eindelijk bespreekbaar. Sinds januari bestaat er "time's up" - een organisatie opgericht door (bekende) Amerikaanse vrouwen die slachtoffers willen helpen. "De tijd is om" - "het is genoeg geweest" - 'klaar nou" - Op hun website geven ze tips wat jij kunt doen. Op nr 1 staat: "doe niet mee, wees niet deel van het probleem". nr 2. "als iemand naar je toe komt, geloof hem of haar" en nr 3 "help hem of haar hulp te vinden".
Binnen onze gemeente zijn de predikant en pastoraal werker de eerste aanspreekpersonen. Leden van het gebedspastoraat zijn ook ervaren in het begeleiden van mensen en helpen hun om hun verhaal, hun pijn en verdriet bij God te brengen en heling te ervaren.
Laten we als gemeente openstaan voor mensen die gekwetst zijn en hen helpen op weg naar genezing.
Annabell Magdeburg - de Jong
Pastoraal werker

Dankjewel
"Time flies when you are having fun" - de tijd vliegt als je plezier hebt - zegt een Engels spreekwoord. De laatste 6 maanden zijn inderdaad voorbijgevlogen. Soms heb ik het gevoel dat ik net kom kijken, en andere keren heb ik het gevoel dat ik er al jaren ben. Sinds oktober mag ik nu als pastoraal werker bij jullie zijn. In deze tijd heb ik heel veel mensen leren kennen en vele verhalen gehoord. Vergeef me, als ik soms namen en gezichten nog niet bij elkaar krijg, soms lijkt het net op een spelletje memory. Ik voel me steeds meer thuis onder jullie en jullie maken het mij ook makkelijk. Bedankt voor de warmte en vriendelijkheid waarmee ik ben ontvangen.
Annabell Magdeburg - de Jong
Pastoraal werker

Van de kerkelijk werker
Kliederkerk
In april vieren we dat Kliederkerk twee jaar actief is binnen Spijkenisse. In deze twee jaar hebben we veel gezien, gehoord en meegemaakt. Soms ontzettend leuke en mooie momenten maar soms hebben we ook flink lastige momenten meegemaakt. Na deze twee jaar kunnen we wel zeggen dat we een aantal lessen hebben geleerd die we graag willen delen met de rest van de gemeente. Dit zijn niet allemaal succesverhalen, maar ook momenten waarop wij onze neus hebben gestoten. De komende edities van kerkblad Samen zullen tekens een les bevatten waar we in de gemeente of individueel mee aan de slag kunnen.
De tweede les heeft betrekking op het kunnen delen van het Evangelie. Want soms vragen mensen gewoon: ‘Wat geloof jij nou eigenlijk?’ Op zich is dit een goede vraag. Maar hebben we wel altijd een antwoord hierop? Weten wij altijd wel wat we dan moeten zeggen? Wij hebben als team deze vragen ook wel eens gehad en ook wij moeten toegeven dat we de eerste keren best even moesten nadenken. Want hoe beschrijf je nou aan iemand wat je gelooft? Hoe leg je dat uit, hoe vertel je wat belangrijk is voor jou als het gaat om geloven.
Maar soms krijgen we ook de , zoals wij ze noemen, ‘klassieke’ lastige vragen: Waarom is er zo veel leed, waarom grijpt God niet in, waarom sterven er mensen? Het is goed om te beseffen dat wij niet op al deze vragen direct een antwoord kunnen en hoeven geven. Soms is eerlijk toegeven dat je het antwoord niet weet op een vraag ook een manier om iets te delen. Maar we kunnen ons wel voorbereiden op dergelijke vragen.
De tip die wij uit deze lessen hebben getrokken is als volgt: Bereid je voor om te vertellen wat je gelooft, wat houdt jouw geloof in? Houdt er ook rekening mee dat je lastige vragen gaat krijgen, hoe bereid je jezelf hier op voor?

Destination
Zondag 22 april is er weer Destination. We hebben een gastband uit Oud-Beijerland. Daarnaast is David Scheermeijer weer te gast bij ons. David leidt al jaren jeugdgroepen in Vlissingen en gaat daar ook regelmatig voor in diverse diensten. Op een nuchtere en ook grappige manier weet hij diverse onderwerpen te bespreken. De afgelopen Destination avonden waren een succes, zorg er dus vooral voor dat je er weer bij bent. Zondag 22 april, 19:30 in de Michaëlkerk. Destination is een speciale dienst voor jeugd, maar wel voor iedereen te bezoeken. Qua thema, opbouw en muziek wordt nauw samengewerkt met de verschillende jeugdgroepen uit onze gemeente. Een echte dienst voor en door jongeren dus.

Pionieren
De Kliederkerk die wij als wijkgemeente organiseren wordt officieel erkend als pioniersplek van de landelijke kerk. In eerste instantie was het de intentie om dit gezamenlijk met de gemeente te vieren op 15 april In overleg hebben we besloten om dit te verplaatsen naar zondag 17 juni. Tijdens en na de diensten besteden we dan aandacht aan de Kliederkerk en genieten we na met een hapje en een drankje.

Rob van Mourik

Van de dominee
Conferentie
In het jaar programma stond vermeld dat we op 19 april een toerustingsconferentie zouden organiseren. De dag ervoor is ook een gemeenteavond gepland (schrijf de datum gelijk op) en het lukt niet om voor die dag alles te regelen. Daarom worden de onderdelen nu op verschillende avonden georganiseerd. De eerste avond wordt gehouden op dinsdag 24 april. Nynke Dijkstra Algra komt ons dan helpen bij het voeren van een pastoraal missionair gesprek. Bedoeld voor het pastorale team en ieder die bezig is met missionair werk of daarin geïnteresseerd is.

Doop en opdragen
15 april is er een doop en opdraagdienst. Informatie en aanmelden bij Pieter Both.

Dienst met gebed voor zieken
22 April is een dienst met gebed voor zieken.

Na de Alpha
De Alphacursus is bijna afgelopen. Aansluitend start de After Alpha cursus. In deze cursus lezen we met elkaar de bijbel. Dat levert elk jaar prachtige bijeenkomsten op. Iedereen is welkom. De eerste bijeenkomst is op 12 april om 20 00 uur. Graag aanmelden bij Pieter Both.

Avond nieuwe leden
Op 28 mei is er een avond voor nieuwe leden en voor overweegt om lid te worden. Deze avond is in de Michaelkerk om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Nacht van gebed voor vervolgde christenen 1 juni 2018
Christenen in Nederland hebben alle vrijheid. In veel delen van de wereld is dat niet zo. Daar moeten gelovigen in het geheim samenkomen. Op vrijdag 1 juni bidden we samen voor deze vervolgde christenen van 21.00 tot 24.00 uur. We bidden terwijl het buiten donker is, omdat veel christenen in gevaarlijke situaties in het geheim samen komen. Je hoeft natuurlijk niet de hele tijd te komen. Elk heel uur kan je instromen en meedoen. We beginnen elk uur gezamenlijk met een filmpje. Daarna kan je op je eigen manier bidden: met elkaar, maar ook in stilte. Kom ook meebidden. Plaats van samenkomst is de Michaelkerk op het Anjerplein 1. Deze nacht van gebed wordt georganiseerd door Bron van vrede. Welkom! Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pieter Both

Afsluitingsavond huiskringen
Op 22 mei is de afsluitingsavond voor de huiskringen. Iedereen is welkom. De precieze tijd volgt nog.

Familie Vermeer
Onze ouders familie P. Vermeer verhuisd vanuit Spijkenisse naar het verpleeghuis in Bergschenhoek. Ze wonen daar nu 2 maanden en beginnen nu aardig te wennen, de kaarten die ze hebben ontvangen hangen in hun kamer en worden regelmatig bekeken. Daarvoor wil ik U, namens mijn ouders hartelijk voor bedanken. Ook de verschillende bezoekjes doet hun heel goed. 
Namens de kinderen, Emma de Boer-Vermeer.

Giften
Ontvangen via Jaap van Doodewaard van W. en W. €150,- t.g.v. de gemeente de Brug.

Zondagse bloemengroet 
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0181 620765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181 631912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10 u. en 12 u. kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaëlkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 9.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten. U bent van harte welkom.

Open kerk
Op dinsdag morgen is de Dorpskerk altijd open van 10:00 tot 12:00 uur.
U kunt altijd binnen lopen. De pastoraalwerker, kerkelijk werker of predikant is aanwezig voor een gesprek.

Giften
t.b.v. de wijkkas zijn welkom op de bankrekening van de wijkkas van de Brug IBAN NL 10 INGB 0005 3181 56.
Bij voorbaat dank

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken op rekening nr. Nl25FVLB0699542227 t.n.v. tel commissie PGS. Als u uw naam en bezorgadres erbij zet, worden ze thuis bezorgd, € 2,- bezorgkosten, Vermeld ook dat ze bezorgd moeten worden.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van 'De Brug' in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 04-05-2018,kan uiterlijk woensdag 25-04-2018 worden ingeleverd. via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Dominee Pieter Both
Annabel de Jong
Gerry de Boer
Rob van Mourik

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2018 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.