Avondmaal en doop

Doop en avondmaal zeggen veel over de identiteit van een gemeente. Daarom hieronder iets over doop en avondmaal in de Brug.

Avondmaal
In onze gemeente staat de Here Jezus Christus centraal bij het avondmaal. We gedenken het sterven van Christus, vieren de door Hem bewerkte bevrijding en vergeving en zien uit naar zijn definitieve terugkeer. Daarom is Christus de gastheer bij het avondmaal. Iedereen die in Hem gelooft is welkom om het avondmaal mee te vieren. Dat betekent dat ook jonge mensen die nog geenbelijdenis hebben gedaan welkom zijn. Voorwaarde is dat ze geloven in Jezus Christus. Ook gasten zijn welkom om mee te vieren. Wie enige tijd meeviert wordt van harte uitgenodigd om door belijdenis of doop zichtbaar te maken dat hij of zij voor Jezus Christus heeft gekozen.
In de praktijk vieren kinderen niet mee, omdat zij tijdens het avondmaal in hun eigen ruimtes verblijven. Het onderwijs over het avondmaal is een onderdeel van het jeugdwerk.
In de Dorpskerk wordt het avondmaal zittend aan tafel gevierd. Er is een aantal tafels (meestal drie). Een kant van de tafel heeft een dubbele rij stoelen. Elke tafel wordt afgesloten met een lied. In de Michaelkerk wordt het avondmaal lopend gevierd. Wie mee wil vieren, komt naar voren, ontvangt brood in het centrum van de kerk en de wijn in de hoeken van de kerk. Tijdens het delen van brood en wijn worden er liederen gezongen. De mensen die slecht ter been zijn zitten vooraan en krijgen brood en wijn op hun zitplaats aangereikt.
In beide gebouwen wordt er wijn uit een grote beker gedronken. Daarnaast is er de mogelijkheid om uit een klein (individueel) bekertje rode wijn te krijgen of druivensap.

Doop
In de doop wordt zichtbaar dat we sterven met Christus en met Hem opstaan. Ook wordt duidelijk dat zonden worden afgewassen. En tot slot is de doop het symbool voor de inlijving in het lichaam van Christus, de kerk.
Onze gemeente heeft een lange traditie van het dopen van kinderen. Tegelijk wordt er verschillend gedacht over de kinderdoop. In gemeente De Brug kunnen kinderen daarom worden gedoopt of opgedragen. Voor beide is gelegenheid. Het is aan ouders om een keus te maken. Bij de doop kan er gekozen worden tussen een doop door onderdompeling en door besprenkeling. Beide vormen zijn mogelijk. Dat geldt ook voor de doop van volwassenen. Hiermee sluiten we aan bij enerzijds de in de bijbel gangbare vorm van dopen (onderdompeling), anderzijds bij de in de loop van de tijd ingevoerde vorm (besprenkeling).
Iemand kan als volwasssene gedoopt worden als hij of zij als kind niet is gedoopt. De doop is eenmalig. De Brug kent dus geen praktijk van 'overdoop.' Wie als kind gedoopt is en zelf voor Christus kiest, die doet belijdenis van haar of zijn geloof.

Ons logo

Boven deze website staat het logo van onze wijkgemeente. Dit logo drukt iets uit van wat wij als gemeente belangrijk vinden. De twee bogen symboliseren de twee bewegingen die beschreven worden in ons beleidsplan (zie ook onder ‘Missie en Motto’) : een beweging van God uit naar ons toe en een beweging van ons naar God toe. De ontmoeting met God vindt plaats bij het kruis, hier weergegeven als een vonk die overspringt. Er straalt warmte en licht van uit: het vuur van de Geest. Het bijzondere aan deze verbeelding is dat de ontmoeting midden op de brug (de onderste boog) plaats vindt. In het midden van de gemeente!

de_brug_logo_vs_2

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan 2016-2020 te downloaden.

Het beleidsplan is beschikbaar als PDF document. Dit document kunt u lezen m.b.v. Adobe Reader. Mocht u dit programma nog niet geïnstalleerd hebben staan op uw computer, dan kunt u het hier downloaden.

Het hierboven genoemde beleidsplan betreft de periode 2016-2020. 

Clusterstructuur

Het gemeenteleven is georganiseerd in zeven clusters. De zeven clustercoördinatoren vormen samen met de scriba (secretaris), de voorzitter, de pastoraal werker, de kerkelijk werker en de predikant de Kernkerkenraad,. De kernkerkenraad geeft leiding aan het dagelijks leven van de gemeente. Daarboven functioneert de Wijkkerkenraad, samengesteld uit alle ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. Het beleid van de gemeente wordt door de Wijkkerkenraad bepaald en vastgesteld. De onderlinge afstemming en coördinatie vindt plaats in de kernkerkenraad.

Dit zijn de clusters:

Cluster Coördinator
Eredienst Predikant
Pastoraat Pastoraal werker
Diaconie en Zending     Voorzitter van de diaconie
Jeugdwerk Jeugdouderling
Gemeenteopbouw Ouderling
Beheer Voorzitter kerkrentmeesters
Missionair Ouderling

Missie & kernwaarden

Wie we als gemeente willen zijn hebben we samengevat in drie kernwaarden:

Leven uit Gods liefde

Zorgen voor elkaar

Getuigen in de wereld

 

Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in twaalf begrippen:

Leven uit Gods liefde

 • aanbidding
 • verwachting
 • gehoorzaamheid
 • vreugde

Zorgen voor elkaar

 • eensgezindheid
 • aanvaarding
 • verbondenheid
 • verantwoordelijkheid

Getuigen in de wereld

 • bewogenheid
 • gastvrijheid
 • gulheid
 • dienstbaarheid

 

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2020 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.