Kopij kerkblad Samen

Kopij voor kerkblad ‘Samen’ van Wijkgemeente ‘De Brug’ nr 19

De diensten

ZONDAG 24 maart 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. B. Oosterbroek uit Broek op Langedijk voor.

Collecten zondag 24 maart
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor ons KIA 40 doel: “Stop kinderarbeid in India “.
Zie ook stukje 40 dagen doel!
De Diaconie roept u op om dit doel van harte te steunen!

ZONDAG 31 maart 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Ds. E. de Jong uit Hellevoetsluis voor.

Collecten zondag 31 maart
1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor PKN missionair werk.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

ZONDAG 7 april 2019 gaat in de beide morgendiensten om 09.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Michaelkerk Dhr. Hans Maat voor.

Collecten 7 april
1e collecte is bestemd voor de diaconie
2e collecte voor Beheer en Onderhoud.
3e of uitgangscollecte is bestemd voor KIA 40 dagen tijd.
Rose Mukankaka overleefde 25 jaar geleden de genocide in Rwanda. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. Zie ook www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen

40-dagenvespers
In de komende 40 dagentijd kunnen we ons bezinnen op het lijden van Christus in een Vesper. Het thema is: “God is nabij”. Telkens op woensdagavond van 19.30 – 20.00 uur in de Dorpskerk.
27-03: God is nabij in een tijd van gemis en verdriet.
03-04: God is nabij in een tijd van misleiding
10-04: God is nabij in een tijd van lijden in deze tijd.

Consulent
Deze wijkgemeente is op dit moment vacant. Ds. Lennart van Berkel is de consulent.
ds. L.L. van Berkel, consulent. Tel. 851398, 06 382 221 69.

Meeleven met elkaar

Van de Pastoraalwerker

Trouwdag
Wat werden we verrast met veel mooie en lieve kaarten en veel hartelijke wensen voor onze trouwdag. Heel hartelijk dank hiervoor. Dit doet ons goed, zeker na al de spannende maanden.
Rika en Peter de Jong-Krouwel

100 jaar
Op 6 april a.s. hoopt onze vader de heer Adriaan de Visser de gezegende leeftijd van 100 jaar te bereiken. Het zou mooi zijn wanneer hij veel kaarten zou ontvangen. Dus bij deze zijn adres: Verpleeghuis De Es, Hurthstraat 1, afdeling Anemoon, 3203 LH Spijkenisse.
Alvast bedankt, Anneke en Klaas Cats- de Visser.

  • Joke Jeursen tobt met haar gezondheid. Uw gebed en/of een kaartje zal haar goed doen.
  • Bert van Mourik heeft door een ongelukkige val tijdens het skiën zijn schouder gebroken. Een erg vervelende breuk waar hij op dit moment veel last van heeft. 
  • Thea Neecke wacht op een nieuwe heup. De datum is 11 april. Dit gaat dan voor de 2e keer gebeuren. We wensen haar toe dat het deze keer succesvol zal zijn. Sterkte Thea.

Mevrouw Leenman overleden
Op dinsdagmiddag 5 maart is mevrouw Cornelia Leenman - Groeneveld op de leeftijd van 89 jaar overleden. Ze kampte al langer met een steeds slechter wordende gezondheid en moest afgelopen week met spoed geopereerd worden. Ze is er nooit meer helemaal bovenop gekomen na deze zware operatie. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen hun liefdevolle en bezorgde moeder en oma missen. De begrafenisdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 maart op de Ommering.
Annabell Magdeburg- de Jong

Van de kerkelijkwerker

EO Jongerendag
Afgelopen jaren hebben we telkens een bus gehuurd om richting de EO jongerendag in Arnhem te reizen. Dit jaar is dat niet nodig, de EO jongerendag is ‘gewoon’ in Ahoy Rotterdam. Wel gaan we dit jaar weer als groep naar dit fantastische event. Laat ons even weten als je dit jaar met ons mee gaat, dan kunnen we ervoor zorgen dat we als groep gaan. Zoals het er nu uitziet gaan we met het openbaar vervoer. Een aantal jeugdleiders heeft kaarten voor vak A. Als je bij de groep wilt zitten, bestel dan ook voor dat vak. Let op de kaartverkoop gaat snel: https://beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019/tickets/
Meld je aan om me te gaan via: https://goo.gl/forms/MHNEfjJi4WHiI4iU2

Jeugdwerk
De laatste jaren is het jeugdwerk flink gegroeid, sommige weken mogen we meer dan 40 jongeren verwelkomen in de diverse groepen. Dit zorg ook voor wat uitdagingen. We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe jeugdleiders. We zoeken naar mensen die een stukje van hun leven willen delen met onze prachtige groep jongeren. Jeugdwerk is leuk, uitdagend en soms een beetje spannend. Maar het is van waarde in het leven van jongeren!

Doop, opdragen en belijdenis
Het is goed gebruik dat we diensten organiseren waarin we de mogelijkheid bieden aan mensen om kinderen te laten dopen of op te dragen. Nu we in een vacante periode zitten is dit ook gewoon mogelijk. Graag vernemen we of er ouders zijn die hiervan gebruik willen maken. Daarnaast bieden we ook weer aan dat mensen belijdenis kunnen doen. Op dit moment willen we inventariseren hoeveel mensen hiervan gebruik zouden willen maken.
Doop en belijdenis zijn handelingen die moeten worden uitgevoerd door een (gast)predikant. Voor meer informatie en aanmeldingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rob van Mourik.

De Scriba

Verslag van de kernkerkenraad van 5 maart

We hebben gesproken over de plaatselijke regeling van de wijkgemeenten in Spijkenisse, dit met het oog op het komende samengaan van de andere drie wijkgemeenten, de Dorsvloer, de Ontmoetingskerk en de Kern. Deze plaatselijke regeling voor de Protestantse wijkgemeente Spijkenisse (PGS), of wel de regeling omtrent de Algemene kerkenraad (AK), regelt onder andere de bevoegdheden van de Centrale colleges voor kerkrentmeesters en diaconie, met het oog op financiën, werkgeverschap en eigenaarschap van gebouwen. Gerrit van Buuren Sr. die de auteur is van de huidige plaatselijke regelingen helpt ons daarbij.
We hebben gesproken over het financieel jaarverslag 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2023. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de zorgen? Door het vertrek van Ds. Pieter Both is er een overschot voor 2018. Maar de AKB-begroting/ toezegging is in 2018 niet gehaald. En ook voor 2019 hebben we midden februari nog een gat van € 30.000,00 in de toezeggingen. De vraag is hoe we meer inzichtelijk kunnen maken wat kerk zijn kost. Mede met het oog op grote uitgavenposten die eraan komen.
Gerry de Boer

Van de kerkenraad: Dopen en avondmaal binnen de Kliederkerk

Het is goed om iets meer duidelijkheid te geven omtrent het de ontwikkelingen binnen Kliederkerk en dan met name over de stappen die zijn genomen om de doop en het avondmaal te mogen bedienen.

De Protestantse Kerk kent twee sacramenten, de doop en het avondmaal. Volgens de kerkorde zijn deze twee sacramenten alleen te bedienen door een bevoegde predikant. Daarnaast zijn er twee uitzonderingen te benoemen. De eerste is het avondmaal in een huiselijke setting voor gemeenteleden die niet in staat zijn om het avondmaal in de dienst mee te vieren met de gemeente. Binnen onze gemeente heeft dit een aantal keer plaatsgevonden, veelal in een pastorale setting met een vertegenwoordiging van de kerkenraad aanwezig. De tweede uitzondering staat beschreven in de kerkorde (Ordinantie 2, artikel 18). Hierin staat beschreven dat er toestemming voor het bedienen van de sacramenten kan worden verleend aan niet-predikanten. Deze uitzondering is voor pioniersplekken en andere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden. Echter, hiervoor moet er wel een omvangrijke procedure worden gevolgd. Deze procedure voert onder andere langs het regionaal breed moderamen en de commissie voor geschiktheidsbeoordeling. De kerkenraad heeft een tijd geleden besloten om het traject wat het mogelijk zou maken voor onze kerkelijk werker Rob van Mourik om deze toestemming te verkrijgen te starten. De benodigde scholing heeft hij hiervoor eind 2018 volbracht. Het is onze wens dat ook binnen de Kliederkerk deelnemers een onderdeel zijn van de kerk van Jezus Christus en daarbij deel mogen nemen aan de sacramenten zoals die zijn ingesteld. De hele procedure is te vinden op de website www.lerenpionieren.nl

Pas als de hele procedure is doorlopen en alle toestemmingen zijn verleend, dan is Rob gemachtigd om de sacramenten te bedienen binnen de Kliederkerk. Deze toestemming komt dan vanuit de landelijke kerk. Dit houdt niet in dat hij de sacramenten buiten de setting van de Kliederkerk mag bedienen.

Het is sinds een aantal jaren beleid van de gemeente om aan het avondmaal toe te laten wie: geloven dat Jezus Christus voor hen gestorven is en zich verzoenen met het offer van Hem. Het is dan ook geen beleid dat iemand eerst belijdenis zou moeten doen om deel te nemen aan het avondmaal. Als onderdeel van de wijkgemeente wordt ook van Kliederkerk verwacht dat dit beleid wordt ondersteund.

Vanuit de Kliederkerk zijn er op dit moment nog geen concrete plannen om het avondmaal op een reguliere basis te vieren. Het dopen van deelnemers is wel een vraag die door het team van Kliederkerk en de kerkenraad is ontvangen.

Cluster wijziging
Het cluster jeugdwerk, zoals het was, wordt opgedeeld in twee clusters: kinderwerk en jeugdwerk. Gerdien leidt het cluster kinderwerk en Rob van Mourik wordt coördinator van het cluster jeugdwerk. In de praktijk houdt dit in dat de activiteiten tot en met groep 8 onder het kinderwerk vallen, de leeftijd daarboven bij het jeugdwerk.
Rob van Mourik, Kerkelijkwerker

Huwelijksjubilea in de wijkgemeente De Brug
Op 8 april is het echtpaar M. van der Reijden - N.J. Huizer 60 jaar getrouwd

Gebedstijden
In de gebedsbijeenkomsten op dinsdagochtend wordt voorbede gedaan voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden om ons heen. Bijvoorbeeld ook voor de stad waarin wij wonen, de situatie in de wereld. De aanvangstijden zijn: iedere dinsdagochtend om 09.00 uur in de Dorpskerk. Ook wordt er op zondagmorgen om 10.00 uur in de Michaëlkerk gebeden voor beide kerkdiensten.
U bent van harte welkom.

Zondagse bloemengroet
Heeft u een suggestie waar de zondagse bloemen naar toe kunnen, dan kunt u contact opnemen met:
Voor de Dorpskerk: mevr. Gerrie Boelaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 620 765
Voor de Michaëlkerk: mevr. Joke Jeursen-Dek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0181 631 912

Oud papier container
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u uw oud papier inleveren bij de container naast de Michaelkerk. De opbrengst komt ten goede aan onze gemeente.
Komt u ook uw oud papier brengen?

Collectebonnen
Er zijn collectebonnen voor de collecte. Die kunnen maandagmorgen gehaald worden op het kerkelijk bureau (Eikenlaan 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur). U kunt ook het bedrag overmaken t.n.v. ‘tel commissie PGS’. (Zie achterzijde Kerkblad). Als u uw naam en (bezorg-)adres erbij zet, worden ze thuisbezorgd voor € 2,- bezorgkosten.

Kopij volgend kerkblad
De kopij voor het wijkbericht van “De Brug” in het volgende kerkblad, dat verschijnt op vrijdag 12 april 2019, kan uiterlijk donderdag 4 april 2019 (tot 18.00 uur) worden ingeleverd via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Gerry de Boer
Annabell Magdeburg - de Jong
Rob van Mourik

Agenda De Brug

Agenda icon2

logo alpha transparante achtergrond


Kliederkerk

op_zoek_naar_god

kerkradio button rood 1

video button rood 1

Thuisfront van Dorp

mekong spotlight

Copyright © 2019 De Brug Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.